ทัศนศึกษา

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างจินตนาการไปพร้อมกัน ซึ่งจะได้รับสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนอีกด้วย