PLACE TO EAT

FOOD COURT

อยู่บริเวณ Scenical World Excite เดินจากทางเข้า อยู่ด้านขวามือ นอกจากนั้นยังมีจุดบริการของว่างและน้ำดื่ม จะมีจุดบริการอยู่ทางด้านซ้ายใกล้เครื่องเล่น GX-SWING