ซีนิคอล เวิลด์

ทัศนศึกษา

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างจินตนาการไปพร้อมกัน ซึ่งจะได้รับสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนอีกด้วย Back to >>> Group & Events

Knight Project
Knight Project
Knight Project
Knight Project