Place To Eat

Excite Map
Food Court
Food Court
อยู่บริเวณ Scenical World Excite เดินจากทางเข้า อยู่ด้านขวามือ นอกจากนั้นยังมีจุดบริการของว่างและน้ำดื่ม จะมีจุดบริการอยู่ทางด้านซ้ายใกล้เครื่องเล่น GX-SWING
 
Splash Map
Cafeteria
Cafeteria
อยู่บริเวณ Scenical World Splash เดินเเลี้ยวขวาจากจุดทางเข้า นอกจากนั้นยังมีจุดบริการของว่างและน้ำดื่ม โดยอยู่ระหว่างทางไป Wave Pool